Lisans Dersleri

Lisans Programı Ders İçerikleri


Birinci Sınıf Güz Yarıyılı
SOS 103 SOSYOLOJİYE GİRİŞ: SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK Z 3 0 0 3
Bu derste, sosyolojik düşünmenin kavramsal çerçevesi üzerinde durularak sosyolojideki temel kavramları açıklamaktır. Sosyolojinin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar üzerinde durulacaktır. Konular, bireyin toplum içindeki yeri, toplumsal sınıflar, sosyal olaylar, toplumsal kurumlar, birlikler, yerleşim yerleri ve biçimleri, nüfus, kültür v.b.

FEL 109 FELSEFEYE GİRİŞ I Z 3 0 0 3
Bu derste felsefenin emel kavramları ve ilkelerinin giriş düzeyinde tanıtılmasının ardından felsefi bilginin kökenini oluşturan kavram ve ilkeler öğrenciye sunulmakta ve öğrencide felsefi düşünce alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır.

İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 0 3
Bu derste İktisadın tanımı ve genel kavramları verildikten sonra İktisat tarihi, teorileri, makro ve mikro ekonomik analizlerle iktisadın yöntemi islenerek Türkiye İktisat tarihi tarihsel süreç göz önüne alınarak incelenmektedir.

PSI 111 PSİKOLOJİ Z 3 0 0 3
Bu dersin amacı Psikolojinin temel konu ve kavramlarını tanıtmak, insan davranışını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktır.

İST 109 İSTATİSTİK Z 2 2 0 3
İstatistikte temel kavram ve yaklaşımlar, istatistiksel araştırma ve bir araştırmanın içeriği, gözlem kümeleri, örnekler ve yığın, değişkenlerin ölçülmesi gibi sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ağırlıklı olarak öğrenciye sunulmaktadır.


Birinci Sınıf Bahar Yarıyılı
FEL 110 FELSEFEYE GİRİŞ II Z 3 0 0 3
Felsefenin temel kavramlarının açılımı ve felsefi düşünceyi öğrenciye aktarmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
KAY 120 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Z 3 0 0 3
Bu derste siyasette kullanılan temel kavramlar tarihsel süreçte açıklanarak siyaset bilimi teorilerine bakılacaktır. Konular; siyaset iktidarın yapılanması, devlet kurumu, iktidar-muhalefet ilişkileri, siyasi partilerin oluşumu, kamuoyu v.b.

SOS 120 SOSYOLOJİYE GİRİŞ: KURUMLAR VE SORUNLAR Z 3 0 0 3
Bu dersin amacı temel kavramlar çerçevesinde tarihsel bir süreçte sosyolojik kurumları ve kurumların isleyişlerini öğrenciye sosyolojik sorunlar temel alınarak sunulacaktır.

SOS 110 TOPLUMBİLİMLERİN YÖNTEMİNE GİRİŞ Z 3 0 0 3
Bu derste bilim nedir? Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilginin nitelikleri nelerdir? Sosyal bilimler ile doğa bilimlerinin yöntemsel farklılıkları nelerdir, sosyal bilimler için yöntem niçin önemlidir? Gibi sorular ve sorunlar tartışılacak, bu sorular ve sorunlara olası yanıtlar aranacaktır.

İkinci Sınıf Güz Yarıyılı
SOS 215 SOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİ Z 3 0 0 3
Bu ders modern anlamda toplumun kendine özgü bir araştırma nesnesi olarak ortaya çıkısını önceleyen toplumsal düşüncenin kısa bir tarihini eski çağdan başlayarak ortaçağın sonuna ve Yeniçağın basına kadar kapsayan bir dönemi ele alarak vermeyi amaçlamaktadır.

SOS 217 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK VE YÖNTEM Z 2 2 0 3
Bu derste daha çok sosyal bilimlerde kullanılan sayısal teknikler, bu tekniklere ilişkin data toplama ve data analizinin nasıl yapılacağı incelenecektir. Ayrıca sosyal bilimlerde araştırma modelinin kurulması, araştırmanın aşamaları, her aşamada nelerin nasıl yapılacağı tartışılacaktır. Basit istatistiksel kavramsallaştırmalar ve uygulamalar ve bunların bir sosyolojik araştırmada nasıl uygulanacağı tartışılacaktır.

SOS 221 KÖY SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Grup kavramına kuramsal bir çerçevede yaklaşılarak köy, köy-kent ayırımı, köy topluluklarının tarihçesi, köyün yapısı, işlevleri, köyde toplumsal değişme ve tabakalaşma kavramlarına ülkemizde ve dünyadaki köy örnekleriyle bakılacaktır.

SOS 237 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK S 3 0 0 3
Temel toplumsal değişkenlerden ve toplumbilimsel bir kavram olan tabakalaşma kavramı tartışılacaktır. Tabakalaşma olgusunun tarihsel evrimi, tabakalaşma kuramları, toplumsal değişme ve tabakalaşma arasındaki ilişkiler bu dersin tartışma konuları arasındadır. Ayrıca bu derste bati toplumlarında oluşan tabakalaşma sistemi ile bati dişi toplumlarda özellikle Türkiye’de oluşan tabakalaşma sistemi karsılaştırmalı olarak incelenecektir.

SOS 231 EKONOMİ VE TOPLUM S 3 0 0 3
Bu derste ekonomi ve sosyoloji arasındaki ilişki tarihsel bir süreçte irdelenmektedir.

SOS 233 KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu dersin amacı öğrenciye iletişim, kitle iletişimi, kitle kültürü, kitle toplumu, popüler kültür, arabesk kültür tanımları çerçevesinde kitle iletişim kuramlarını değerlendirmektir.

SOS 219 SOSYAL ANTROPOLOJİ Z 3 0 0 3
Antropolojinin temel konu, kavram ve yaklaşımlarının tartışıldığı giriş niteliğinde olan bu derste, bir bilim olarak antropolojinin ortaya çıkısı, antropolojiye damgasını vurmuş araştırmacıların temel çalışmaları, antropolojinin siyasal sonuçları ve modern dünyadaki yeri tartışılacaktır.

SOS 235 SOSYAL PSİKOLOJİ


İkinci Sınıf Bahar Yarıyılı
SOS 222 SOSYAL BİLİMLERİN METODOLOJİSİ Z 3 0 0 3
Bu derste sosyal bilimlerde yöntem konusunun felsefi temelleri ve bağlantıları bağlamında sosyal bilimlerin doğa bilimlerinden yöntemsel farklılıkları tartışılacaktır. Ayrıca sosyal bilimlerde yöntem sorunu konusundaki farklı yaklaşımların tarihsel süreçte geçirdiği evreler tartışılacaktır. Daha önemlisi, bir sosyolog için yöntemsel tavır alışın önemi ve gerekliliği tartışılacak ve bu bağlamda katılımcılar kendine özgü yöntemsel yaklaşım ve tavır alış kazanmaları sağlanacaktır.

SOS 210 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 2 0 3
Bu derste, niteliksel yöntemlerin genel çerçevede tartışılması ve niteliksel araştırma yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

SOS 220 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ Z 3 0 0 3
Sosyolojik düşüncenin yeniçağla birlikte geçirdiği evreler ve bu düşünceye katkıda bulunanlar irdelenecektir.

SOS 236 SANAYİ SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Sanayileşme kavramına tarihsel bir süreç içerisinde bakılarak sanayileşme öncesi ve sonrası toplumsal ilişkiler, yaklaşımlar, sanayileşmenin getirdiği sorunlar incelenerek, is ve çalışma konularına sanayileşmiş, sanayileşmemiş toplumlara göre bakmak, sanayinin bugünkü sorunları, çalışan kitlenin (isçilerin-mavi yakalıların endüstriyel ilişkiler içerisinde oynadığı rol ve beklentileri, Türkiye’de sanayinin tarihsel gelişimi ve bugünü gibi konulara dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SOS 232 AİLE SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Ailenin genel olarak ve sosyolojik incelenmesi yapılarak tarihsel bağlamda dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimler irdelenecektir.

SOS 238 KENT SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu ders tarihsel olarak kentin nasıl ortaya çıktığını, kentin kültürel boyutunu ve Türkiye’de kentleşme, göç ve kalkınma sorunlarını tartışmayı amaçlamaktadır.

SOS 230 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste tarihsel bir süreç temel alınarak üretim, tüketim, bölüşüm ve değişim bulgularının sosyolojik boyutlarınca bakılacaktır.

SOS 234 MEDYA ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3
Medyaya betimsel ve tarihsel olarak bakılarak günümüz koşullarca da medyanın toplumsal işlevlerine örneklerle bakılacaktır.


Üçüncü Sınıf Güz Yarıyılı
SOS 317 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste eğitimin kavramsal çerçevesi çizilerek eğitimin sosyolojik işlevleri kurumsal bağlamda incelenecektir.

SOS 313 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu dersin amacı Edebiyat ve Sosyoloji arasındaki ilişki temel alınarak kavramsal çerçeve çizilerek edebi eserlerden yola çıkılarak sosyal yapı arasındaki ilişkiyi kurmaktır.

SOS 315 CİNSİYET VE TOPLUM S 3 0 0 3
Bu derste temel yaklaşımlar bağlamında cinselliğin ve cinsiyetin toplumsal olarak kurulduğu, iktidar ilişkilerinin cinsiyet tanımlarındaki rolü ve yalnızca feminist kuramların ve kadın sorununun değil ayni zamanda da erkeklik sorunun da toplumsal cinsiyet çalışmalarında alması gereken yer tartışılacaktır.

SOS 319 GÖÇ SOSYOLOJİSİ

SOS 307 SOSYAL DEĞİŞME Z 3 0 0 3
Bu derste sosyal değişme kuramları, geçiş toplumları değişmenin içeriği, sekli, neden ve sonuçları az gelişme, gelişme kavramlarının bağlamında ülkemizde ve diğer ülkelerdeki görünümleri incelenmektedir.

SOS 309 DEMOGRAFI VE NÜFUS DİNAMİKLERİ S 3 0 0 3
Bu derste bir toplumsal olgu olarak nüfus olgusu incelenecektir. Nüfus olgusunun üç temel değişkeni olan “doğum”, “ölüm” ve “göç” değişkenleri incelenecektir. Nüfus hareketlerinin diğer toplumsal olgular üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve nüfus verilerinin sosyolojik olarak nasıl inceleneceği tartışılacaktır. Bu bağlamda nüfus olgusunun ulusal ve uluslar arası düzeydeki görünümleri ve nüfusa ilişkin ön kestirmeler tartışılacaktır.

SOS 311 ÇALIŞMA VE ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Dersin amacı çalışma olgusunun tarihsel ve toplumsal gelişimi içinde, cinsiyet, sınıf, etnisite, toplumsal yapı ve uğradığı dönüşümler gibi belli baslı parametrelerle ilişkilendirilerek incelenmesi.

SOS 305 SOSYOLOJİK TEORİ: KLASİK DÖNEM Z 3 0 0 3
Bu derste klasik dönem sosyologları, 18.y.y. Sonu temel alınarak görüşlerin sosyolojiye katkıları ve oluşturdukları teoriler incelenecektir.


Üçüncü Sınıf Bahar Yarıyılı
SOS 328 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ Z 3 0 0 3
Bu dersin amacı sosyolojideki klasik okulların tarihsel ve kuramsal bağlamda incelenmesidir.

SOS 310 GELİŞME SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 3
Bu derste gelişme teorilerine bakılarak, gelişme, gelişememe ve az gelişme gibi kavramların nüfus, siyaset, ekonomi ve kültür bağlamında değerlendirmesi yapılacaktır ayrıca modern toplum yapısı temel alınarak tarihsel bir süreçte değişme, sosyal hareketlilik ve planlama kavramlarına sosyolojik açıdan bakılacaktır.

SOS 308 ALAN ARAŞTIRMASI Z 2 2 0 3
Bu ders, sosyal bilimlerde yöntem derslerinde teorik düzeyde tartışılan konuların bir uygulamalı alan araştırmasıyla uygulama aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. Dersin uygulanması aşamasında bir uygulamalı alan araştırmasının tüm aşamaları öğrenciler tarafından planlanacak ve uygulanacaktır. Dersin genel amacı öğrencilerin yöntem ve araştırma konusunun yasayarak ve yaparak öğrenmesi sağlanacaktır.

SOS 314 KADIN İNCELEMELERİ S 3 0 0 3
Toplumsal cinsiyet konusunda güncel olgular ve bunlar hakkında yapılmış çalışmaların çözümlenmesi, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SOS 322 SAĞLIK VE BEDEN SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu ders modern toplumda önceki dönemlerden farklı olarak bedenin, sağlığın ve hastalığın nasıl anlaşıldığını ve modern tip üzerine temel yaklaşımları bilgi ve iktidar ilişkisi bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır.

SOS 318 BOS ZAMANLAR SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte önem kazanan bos zaman olgusuna tarihsel ve kuramsal bir şekilde bakılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

SOS 320 SANAT SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste sanat ve toplum arasındaki ilişki tarihsel ve kuramsal bağlamda örneklerle açıklanacaktır.

SOS 324 SİYASET SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste tarihsel bir süreç içerisinde siyasal ve toplum ilişkisi incelenerek kamuoyu siyasal partiler, devlet ve isleyişi üzerinde durulacaktır. Siyasi iktidarın yapısı, iktidar-muhalefet ilişkileri, Anayasanın temel ilkelerinin tarihsel süreç içerisinde oluşumu incelenecektir. Siyasi ahlak ve siyasi etik kavramlarının vurgulanması, Türkiye’de bugünkü siyasi ortamın örneklendirilerek tartışılması sağlanacaktır.


Dördüncü Sınıf Güz Yarıyılı
SOS 417 TURİZM SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste turizm, sosyolojik olarak sosyal hareketlilik, eğlence, bos zamanlar ve dinlence temelinde incelenecek ve kurumsal ve kuramsal çerçevenin yani sıra öğrenciyle uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

SOS 407 BİLGİ SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 3
Bilgi, bilgi kuramları ve çeşitli düşünürlerin bu konudaki çalışmalarının incelenmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. En çok üzerinde durulacak olan konu ise “Gürwitch’in” bilgi sosyolojisine olan katkılarıdır. Bu arada toplumsal bilginin çeşitli görünümleri güncel olaylarla ilişkilendirilerek derste tartışılacaktır.

SOS 401 BİTİRME ÇALISMASI I Z 0 4 0 2
Bu derste öğrencinin bitirme tezi konusunda yoğunlaşması sağlanarak mezuniyet için gerekli tezin hazırlanması amaçlanmaktadır.

SOS 402 BİTİRME ÇALIŞMASI II Z 0 4 0 2
Öğrencinin önceki yarıyılda hazırladığı tezin sonuçlandırılması bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

SOS 409 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu ders kültür sorunu üzerine olan temel problemlerin ve yaklaşımların tartışıldığı bir derstir.

SOS 411 DİN SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu dersin amacı, gerek dünyada gerek Türkiye’de ele alınışında belli baslı yaklaşımları incelemek suretiyle, sosyolojik bir kurum olarak dinin tartışmalı/karsılaştırmalı bir analizini gerçekleştirmektir.

SOS 415 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Çevre olgusunun sadece teknik ve ekonomik ya da doğa bilimsel bir olgu olmadığı, bundan ayrı olarak toplumsal bir olgu olduğu tartışılacaktır. Modern çevre sorunları ve bu sorunların toplumsal etkilerini kavramanın araçları tartışılacaktır. Ayrıca modern çevre sorunları ile nasıl basa çıkılacağı, çevresel bilim, çevresel hareketler ve çevre politikaları da bu dersin tartışmaları arasındadır.

SOS 413 TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ S 3 0 0 3
Bu derste Türkiye’de sosyoloji disiplinin gelişimi, toplumsal yapı ve kurumlarla olan etkileşimi, Türkiye’de isim yapmış sosyologlar bağlamında incelenecektir. Söz konusu inceleme sırasında Türkiye’de isim yapmış sosyologların orijinal düşünceleri, kavramları, teorileri ve yöntemsel yaklaşımları tartışılacaktır. Ayrıca Türk sosyolojisinin potansiyel sorunları ve zenginlikleri tartışılacaktır.

SOS 419 OSMANLI TOPLUM YAPISI ÜZERİNE İNCELEMELER


Dördüncü Sınıf Bahar Yarıyılı
SOS 404 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR Z 3 0 0 3
Bu ders son dönem sosyolojik tartışmalara hakim olan konuları, problemleri ve yeni yaklaşımları ele almayı amaçlamaktadır.

SOS 408 TÜRKİYE’NİN SOSYO EKONOMİK YAPISI Z 3 0 0 3
Tarihsel süreçte toplumsal yapı ve bu yapıyla ekonomik yapının ilişkisi, planlama, planlı kalkınma göz önüne alınarak Türkiye’nin sos yo-ekonomik yapısının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

SOS 401 BİTİRME ÇALIŞMASI I Z 0 4 0 2
Bu derste öğrencinin bitirme tezi konusunda yoğunlaşması sağlanarak mezuniyet için gerekli tezin hazırlanması amaçlanmaktadır.

SOS 402 BİTİRME ÇALIŞMASI II Z 0 4 0 2
Öğrencinin önceki yarıyılda hazırladığı tezin sonuçlandırılması bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

SOS 412 SOSYOLOJİ VE TARİH SEMİNERİ S 3 0 0 3
Bu ders bir seminer dersidir. İki temel amacı içermektedir. Bir yandan sosyolojinin tarih ile ilişkisi ve sosyolojide tarihsel çözümlemenin yöntemi tartışılırken, diğer yandan Türkiye’nin toplumsal tarihine ilişkin çözümlemeler yapılacaktır. Bu bağlamda hem sosyolojik kaynaklar hem de tarihsel kaynaklar tartışmaların temel dayanaklarını oluşturacaktır.

SOS 414 DİN-DEVLET İLİŞKİSİ S 3 0 0 3
Bu derste din-devlet ve toplum ilişkilerinin geçirdiği tarihsel evrim incelenecektir. Bu bağlamda bati toplumlarının geçirdiği laikleşme, sekülerleşme ve demokratikleşme süreçleri incelenecek, ayrıca Türk toplumunun tarihsel süreçte geçirdiği laikleşme, sekülerleşme ve demokratikleşme süreci ve bu sürece ilişkin sorunlar ve Türk toplumunun yasadığı deneyim ile batili toplumların yasadıkları deneyimler karsılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

SOS 416 SUÇ SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste sosyal ve sosyolojik bir olgu/kavram olarak suç, suçun sosyal zorunluluğu/kaçınılmazlığı ve işlevleri çeşitli parametrelere göre ele alınacaktır. Şiddet, zor, iktidar, devlet, alt kültürler, cinsiyet bu parametrelerden bazılarıdır. Ayrıca suç konusunda baslıca sosyolojik yaklaşımlar da tartışılacaktır.

SOS 418 ÇAĞDAŞ TOPLUMLARIN SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3
Bu derste, sanayi-sonrası toplumların sorunları, modernlik-post-modernlik tartışmaları, yeni toplumsal hareketler, postkolonyalizm ve küreselleşme sorunları tartışılacaktır.

SOS 420 SOSYAL ÇALIŞMA S 3 0 0 3
Modern toplum yapısında birey devlet ilişkisinde devletin birey ve grupların toplumsal çerçevede sosyal gereksinmeleri ve sosyal örgütlenmelerin sistem içerisindeki yapı ve rolleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

SOS 410 MODERNLEŞME TARTIŞMALARI Z 3 0 0 3
Sosyolojinin en önemli kavramlarından olan modernleşme kavramının oluşumunu ve modernleşme olgusunun tarihsel oluşumu ve evrimi ile bu olgunun özellikle Türkiye açısından taşıdığı önem incelenecektir. Bu bağlamda Türkiye’nin modernleşme deneyimi ve bu deneyime ilişkin başarı ve başarısızlıklar tartışmaya açılacaktır. Bu dersin amacı, katılımcıların Türkiye’nin modernleşme deneyiminde karsılaştığı sorunların sosyolojik temellerini yorumlayabilmelerine katkıda bulunmak ve bu sorunlara karsı olası çözüm önerileri üretmelerine katkıda bulunmaktır.
 
Bölüm İçi Zorunlu     : 64 Kredi
Bölüm Dışı zorunlu     : 21 Kredi
Bölüm İçi Seçmeli     : 33 Kredi
Bölüm Dışı Seçmeli     : 30 Kredi
Minumum Mezuniyet Kredisi    : 148 Kredi

Felsefe Grubu Öğretmeni olabilmek için;
•    16 Kredilik Felsefe
•    16 Kredilik Psikoloji
•    8 Kredilik Mantık
derslerinin alınması gerekmektedir.

 

Bağlantılar
İletişim

2017-2018 Güz Dönemi Anket ve Sonuçları

 

2017-2018 Bahar Dönemi Anket ve Sonuçları

 

Web İçerik Sorumlusu

Oğuz Özgür Karadeniz


ozgurkaradeniz@mu.edu.tr

Yukarı Çık